REGULAMIN

Konkursu Medyczne Filipiki i Rembrandty

I.            Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

1.        Regulamin – niniejszy regulamin.

2.       Konkurs – konkurs, którego przedmiotem jest wybór nagrodzonych Abstraktów, według zasad opisanych w Regulaminie.

3.       Kongres  – XIX Kongres Medycyny Rodzinnej, odbywający się w dniach  6-9 czerwca 2019 r., w Hotelu DoubleTree by Hilton, ul. Łąkowa 29, w Łodzi

4.      Organizator Konkursu - Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
z siedzibą w Warszawie, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisane do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088917.

5.       Komisja konkursowa – komisja dokonująca wyboru nagrodzonych Abstraktów
w składzie  ustalonym przez Organizatora Konkursu, wybrana spośród członków Organizatora Konkursu.

6.       Abstrakt - prezentacja ustna lub plakatowa, spełniająca wymogi opisane
w Regulaminie i zgłoszona do udziału w Konkursie na zasadach opisanych
w Regulaminie.

7.       Autor – uczestnik Kongresu, będący autorem Abstraktu.

8.       RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.       Aplikacja –aplikacja do pobrania ze strony internetowej Kongresu obsługująca uczestników Kongresu, do której dostęp mają tylko i wyłącznie uczestnicy Kongresu (aby ją zainstalować, trzeba mieć specjalny kod dostępowy). W aplikacji są dostępne informacje o Kongresie, wydarzeniach towarzyszących oraz program Kongresu.

II.            Abstrakty

1.        Abstrakty powinny dotyczyć takiej tematyki, jak: badania naukowe, programy poprawy jakości, a także doniesienia na temat realizowanych projektów i podejmowanych przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym.

2.       Autorzy mogą zgłaszać do udziału w Konkursie dwa rodzaje prac:

                                                   i.      ustne

                                                 ii.      plakatowe.

3.       Objętość Abstraktu nie może wynosić więcej, niż 200 słów. Podczas dokonywania zgłoszenia formularz automatycznie przelicza słowa – większa liczba słów nie będzie rejestrowana.

III.            Zgłoszenie Abstraktu

1.        Autorzy zobowiązani są do dnia 29 marca 2019 roku dokonać zgłoszenia Abstraktu poprzez przesłanie go za pomocą formularza rejestracyjnego on-line, znajdującego się stronie internetowej www.kongres2019.pl oraz najpóźniej do dnia 10.05.2019 roku zgłosić i opłacić swoje uczestnictwo w Kongresie.

2.       Pola wymagane do wypełnienia: dane osobowe Autora (imię i nazwisko, NPWZ
– numer prawa wykonywania zawodu, specjalizacja, stopień naukowy, dane do kontaktu: telefon, e-mail, adres pocztowy), imiona i nazwiska wszystkich współautorów oraz osoby prezentującej (w przypadku prezentacji ustnej), instytucja/instytucje (afiliacja), wprowadzenie, materiał i metoda, wyniki, wnioski.

3.       Po wypełnieniu formularza i wysłaniu Abstraktu, Autor zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację o numerze ewidencyjnym Abstraktu.

4.      Po upływie terminu zgłaszania Abstraktów Komitet Programowy dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane do zaprezentowania podczas Kongresu, o czym zgłaszający Autorzy  zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 30 kwietnia2019 roku. Ocena Abstraktów przez recenzentów odbywać się będzie bez ujawnienia danych osobowych Autorów (ujawniany będzie tylko numer ewidencyjny Abstraktu) i dokonywana będzie pod kątem spełniania kryteriów podanych na stronie internetowej www.kongres2019.pl.

5.       Wraz z potwierdzeniem Autorom zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.

6.       Informacje o zakwalifikowanych Abstraktach, tj. numer ewidencyjny Abstraktu, imię i nazwisko Autora i współautorów, reprezentowana przez nich instytucja (afiliacja), tytuł pracy oraz termin jej prezentacji, zostaną podane do publicznej wiadomości także po 15 maja 2019 roku na stronie internetowej Kongresu (www.kongres2019.pl), w drukowanym programie Kongresu, a także udostępnione w Aplikacji obsługującej uczestników Kongresu. Dane odrzuconych Abstraktów nie podlegają publikacji.

IV.            Zasady Konkursu

1.        Prezentacje ustne odbywają się podczas dwóch dni trwania Kongresu tj. 7 i/lub 8 czerwca 2019 roku, w trakcie sesji naukowych. Prezentujący proszeni są
o przygotowanie i zaprezentowanie 10 min. prezentacji w programie PowerPoint. Do dyspozycji prelegenta będzie rzutnik multimedialny wraz z komputerem.

2.       Prezentacja prac plakatowych odbywać się będzie dniu 7 czerwca 2019 roku od godz.
17.30. Autorzy Abstraktów proszeni są w tym czasie o zajęcie miejsca w pobliżu własnego plakatu. Treści przedstawione na plakacie zostaną omówione przez Autorów (prezentacja dotycząca plakatu trwająca 5 min.), a ewentualna dyskusja będzie prowadzona przez osoby prowadzące sesję plakatową.

3.       Z zaprezentowanych podczas Kongresu wystąpień zostanie wybrany przez Komitet Programowy najlepszy Abstrakt, który zostanie uhonorowany tytułem:

                                                   i.      w przypadku Abstraktów ustnych – „Medycznej FILIPIKI 2019”,

                                                 ii.      w przypadku Abstraktów plakatowych – „Medycznego REMBRANDTA 2019”.

4.      Podczas każdej sesji prowadzący sesje (moderatorzy) wypełniają ankietę oceniającą dany Abstrakt. Ocenie podlega:

                                                   i.      znaczenie prezentacji dla codziennej pracy w medycynie rodzinnej,

                                                 ii.      wpływ pracy na zmianę postępowania w medycynie rodzinnej,

                                               iii.      zastosowanie prezentowanej treści w praktyce,

                                                iv.      zawartość elementów poprawy jakości,

                                                 v.      sposób wygłoszenia prezentacji (zrozumiałość, akcentacja, dykcja itd.),

                                                vi.      sposób radzenia sobie prelegenta z podniesionymi podczas ewentualnej dyskusji problemami,

                                              vii.      w przypadku prac plakatowych dodatkowo oceniany jest sposób wykonania plakatu.

5.       Ocena poszczególnych kryteriów odbywa się w skali od 1 do 6,
gdzie 1 - niedostatecznie,2 - minimalnie, 3 - dostatecznie(50/50), 4 -  dobrze,
5 - bardzo dobrze, 6 - wspaniale. Wygrywają prace, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.

6.       Wyniki konkursu ogłaszane są podczas  sesji plenarnej, która odbywać się będzie
w dniu 8 czerwca 2019 roku w godzinach 16.00-17.30

7.       Autorzy najlepszej prezentacji ustnej i plakatowej otrzymują dyplomy oraz symboliczne nagrody rzeczowe w postaci publikacji o tematyce medycznej lub drobny sprzęt medyczny. W przypadku więcej niż jednego autora danego Abstraktu zostanie przyznana jedna nagroda.

8.       Nagrody zostaną wręczone podczas sesji plenarnej, która odbywać się będzie
w dniu 8 czerwca 2019 roku w godzinach 16.00-17.30. W przypadku nieobecności prelegentów,  nagroda zostanie wysłana pocztą do 60 dni, licząc od dnia 10.06.2019 roku.

V.            Licencja

1.        Wszystkie Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji podczas Kongresu zostaną opublikowane w czasopiśmie Problemy Medycyny Rodzinnej, a ich Autorzy otrzymają 10 punktów edukacyjnych.

2.       Z chwilą dokonania przez Autora Abstraktu jego zgłoszenia, udziela on licencji
i upoważnia do korzystania z Abstraktu, bez ograniczeń terytorialnych,  w celu jego publikacji w czasopiśmie Problemy Medycyny Rodzinnej (wersja papierowa lub/i elektroniczna), z  możliwością udostępniania w Internecie (w szczególności w bazach danych dostępnych online lub offline dla nieograniczonej grupy odbiorców) następującym podmiotom (dalej łącznie jako: Licencjobiorcy):

                                                   i.      Organizatorowi Konkursu,

                                                 ii.      ZiZ Centrum Edukacji Spółce z o.o. z siedzibą w Krakowie (Organizatorowi Kongresu), 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł,  oraz

                                               iii.      Fundacji POLARIS – Edukacja, rozwój, zarządzanie z siedzibą w Krakowie (wydawcy czasopisma Problemy Medycyny Rodzinnej), 31-241 Kraków,
ul. Józefa Mackiewicza 21/49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000595354, NIP: 9452189673, REGON: 363438028.

3.       Korzystanie z Abstraktu może nastąpić na następujących polach eksploatacji:

                                                   i.      utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

                                                 ii.      obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Abstrakt utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

                                               iii.      rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej  - publiczne udostępnienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.

4.      Licencjobiorcy są uprawnieni, ale nie zobowiązani do publikacji Abstraktu, w terminie przez siebie wybranym.

5.       Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie.

6.       Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat od chwili dokonania zgłoszenia Abstraktu,
a po upływie ww. okresu obowiązuje na czas nieoznaczony.

7.       Autor zgłaszający Abstrakt na Konkurs jednocześnie oświadcza, że jest do tego uprawniony, tj. w szczególności, że jest jej autorem lub współautorem, a także podaje imiona i nazwiska wszystkich pozostałych współautorów. Zgłoszenie Abstraktu jest jednoznaczne ze złożeniem zapewnienia, że wszyscy pozostali współautorzy wyrazili zgodę na zgłoszenie, a także, że znają i akceptują Regulamin.

8.       W przypadku, gdyby jednak zgłoszenie Abstraktu do udziału w Konkursie naruszało prawa osoby trzeciej, w szczególności współautora, osoba, która dokonała takiego zgłoszenia:

                                                   i.      zwolni Licencjobiorców z odpowiedzialności, a także

                                                 ii.      naprawi poniesioną przez Licencjobiorców szkodę.  

VI.            Dane osobowe

1.        Administratorem danych osobowych Autorów i osób prezentujących są:

                                                   i.      ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych

                                                 ii.      Fundacja POLARIS – Edukacja, rozwój, zarządzanie z siedzibą w Krakowie (wydawcy czasopisma Problemy Medycyny Rodzinnej), 31-241 Kraków, ul. Józefa Mackiewicza 21/49, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000595354, NIP: 9452189673, REGON: 363438028

                                               iii.      Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą
w Warszawie
, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisane do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088917

2.       Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.

3.       Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail:

                                                   i.      ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  - biuro@zizce.edu.pl

                                                 ii.      Fundacja POLARIS – Edukacja, rozwój, zarządzanie z siedzibą w Krakowie
– biuro@fundacjapolaris.pl

                                               iii.      Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, klrwp@klrwp.pl

4.      Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Abstraktu w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazano w cz. III pkt 2 Regulaminu.

5.       Imię i nazwisko oraz miejsce pracy (afiliacja) Autorów, będą przetwarzane w celu:

                                                   i.      udziału Abstraktu w Konkursie oraz jego publikacji, w szczególności
w czasopiśmie Problemy Medycyny Rodzinnej w celu wykonania umowy licencyjnej opisanej w cz. V Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

                                                 ii.      realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.       Imię nazwisko oraz miejsce pracy (afiliacja) Autorów  będą udostępnione:

                                                   i.      podwykonawcom ZiZ Centrum Edukacji spółki z o.o. oraz Fundacji Polaris na potrzeby związane z publikacją Abstraktu, a także odbiorcom zapoznającym się z publicznie dostępnym programem Kongresu oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Kongresu,

                                                 ii.      podwykonawcom Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce będącym w Komitecie Programowym na potrzeby oceny prac konkursowych
i przyznania nagrody, a także jej rozliczenia.

7.       Dane osobowe wskazane w cz. III pkt 2 Regulaminu będą przetwarzane:

                                                   i.      przez czas obowiązywania umowy licencyjnej, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi.

8.       Autorom i osobom prezentującym przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych
w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.       W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11.     Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII.            Postanowienia końcowe

1.        Plakaty umieszczone w miejscu sesji plakatowej powinny zostać usunięte przez autorów do dnia 8 czerwca 2019 roku do godz. 16.00. Nieodebrane prace zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający dalsze przetwarzanie danych osobowych.